Nisei Week Display 2000

Tachi 1492 66.7 Cm Sôshû Hirotsugu Sagami
Koshirae 1830 76.0 Cm Satsuma Mon Koshirae Satsuma
Tachi 1185 77.9 Cm Yamato Ko-Senjuin Yamato
Katana 1469 68.4 Cm Fujiwara Ason Ietsugu Kaga
Koshirae 18th Century Mon, Dragons, and Kiku Unknown
Katana 1469 75.1 Cm Nio Kiyohisa Suwo
Daisho-Tô Kotô Daisho-Tô & Koshirae
Katana 1567 66.7 Cm Osafune Sukesada Bizen
Koshirae Middle Edo Koshirae
Katana 1500 73.1 Cm Fujishima Yukimitsu Kaga
Katana 1575 65.1 Cm Seki Kanefusa V Mino
Katana 1624 66.0 Cm Shichibeijo Sukesada Bizen
Koshirae 20th Century 72.1 Cm Family Mon Koshirae Mixed
Katana 1661 63.0 Cm Iehira I Kaga
Koshirae 18th Century 69.1 Cm Katabami Koshirae Unknown
Katana 1661 76.8 Cm Higo Kami Kuniyasu I Settsu
Katana 1844 71.3 Cm Kiyomaro Musashi
Koshirae 18th Century 71.8 Cm Tatsu Koshirae Unknown
Katana 1668 73.0 Cm Kunisada II Settsu
Tachi 1861 74.9 Cm Yoshiharas Musashi
Koshirae 1981 77.0 Cm Iai Modern USA
Katana 1861 71.8 Cm Munetsugu Shinano

Tachi by Sôshû Hirotsugu and Senjuin den with their mounts.
Wakizashi 1661 46.7 Cm Hitachi Kami Muneshige Harima
Koshirae 1652 45.0 Cm Kiri & Fuji Mon Koshirae Musashi
Wakizashi 1661 53.0 Cm Minamoto Kunisuke Aki
Koshirae 18th Century 51.0 Cm Shoami den Unknown
Ô-Wakizashi 1673 53.5 Cm Fujiwara Shigeyuki II Bungo
Koshirae 1687 53.0 Cm Rai Kinmichi II Higo
Katana 1864 64.8 Cm Kurihara Moritoshi Musashi
Kô-Wakizashi 1540 39.9 Cm Shimada Sukemune I Suruga
Kô-Wakizashi 1800 41.7 Cm Ozaki Suketaka Settsu
Koshirae Daisho Wakizashi Koshirae Unknown
Kô-Wakizashi 1980 37.9 Cm Yoshindo Yoshihara Texas
Koshirae 1830 40.0 Cm Sadataka / Masatatsu Harima
Kô-Wakizashi 1661 39.5 Cm Ashû Kaibu Ujitsugu Awa

Tantô by Kimibanzai Yasukuni and Takata Yukinaga with their mounts.
Tantô 1781 26.7 Cm Sôshû Tsunahiro Sagami
Tantô 1326 27.1 Cm Rai Kunimitsu Yamashiro
Koshirae 1615 27.3 Cm Dotanuki Kunikatsu Higo
Tantô 1860 23.3 Cm Kimibanzai Yasukuni Shinano
Tantô 1624 26.6 Cm Takata Yukinaga Bungo
Yari 1681 Fujiwara Kanenaka Echizen
Kô-gatana 1844 11.7 Cm Shizû Kaneuji Mino
Kô-gatana 1980 13.7 Cm Kuniie (Soji) Tokyo
Kô-gatana 19th Century 12.1 Cm Kaiyo Michinaga Rikuoku
Kô-gatana 1652 11.8 Cm Hata Morihisa Musashi
Kô-gatana 1716 11.8 Cm Toshinaga III Musashi
Kô-gatana 1772 11.4 Cm Osafune Toshitsugu Bizen
Ju-monji Yari 1844 18.9 Cm Kawai Hisayuki Musashi
Ju-monji Yari 1475 18.7 Cm Mihara Yoshisada Bingo
Sword making display.

Tsûba – Kodogu July 29 & 30, 2000
Shoami & Other Northern Iron Tsûba
Tsûba 1789 Shoami Shigemitsu Tiger in the Jungle
Tsûba 1615 Shoami Ko-Katchushi Farm House & Tree
Tsûba 1748 Shonai – Shoami Preying Mantis, Wheel
Tsûba 1688 Shoami Sky Dragon
Tsûba 1573 Kamakura Mountain Landscape
Tsûba 1740 Shoami – Arichika Oriental Vegetables
Tsûba 1789 Shoami Foraging Hares
Tsûba 1600 Shingen Style Threaded Iron
Kinai & Akao Schools
Tsûba 1736 Akao den Five Dried Fish
Tsûba 1818 Kinai V Orchid Blossoms
Tsûba 1818 Kinai V Sea Shells
Tsûba 1726 Kogitsune Tatsu
Tsûba 1696 Kinai-gonbei A Bush
Daisho Tsûba 1801 Kinai IV Melons
Tsûba 1750 Kinai III Saddle Parts
Kaga
Fuchi-gashira 1688 Kaga Kinko Gigaku Hat & Bells
Tsûba 1652 Saburodayu Garden Scene
Tsûba 1573 Heianjo Phoenix Birds
Fuchi-gashira 1700 Mizuno Teruyoshi Designs & Flowers
Kozuka 1844 Kaga Kinko Festival Scene
Menuki 1801 Kaga Kinko Court Hats
Menuki 1716 Kaga Kinko Kiku Mon Kanji Prev
Kozuka 1748 Kaga Kinko Rat Eating Berries
Edo Kinko
Kozuka 1860 Hamano Masayoshi Tora To Matsu
Tsûba 1700 Nara den Blind Man’s Bluff
Tsûba 1716 Yoshioka den Kiri Mon On Nanako
Kozuka 1716 Tsuchiya Yasuchika Farmer&Horse In Storm
Fuchi-gashira 1630 Yoshioka den Ripening Berries
Mito-koromono 1804 Gôto Mitsuyoshi Flying Swallows
Fuchi-gashira 1688 Nara Tatsumasa War Fan
Edo Iron & Iron With Kinko Tsûba
Tsûba 1789 Akao den Geese In A Storm
Tsûba 1764 Takagi Kuninaga II Tachibana Mon
Tsûba 1831 Sunagawa Masayoshi Myoga Mon
Tsûba 1801 Akasaka Tadashige Matsu, Ume, Sakura
Tsûba 1748 Hamano Shozui Houkan Sennin & Tora
Daisho Tsûba 1800 Ito Masachika Eight Plank Bridge
Tsûba 1848 Omori Masahide Tatsu In Stormy Sea
Mito Artisans
Menuki 1840 Yasuchika VI Whimsical Toads
Tsûba 1804 Hironaga Catch Of Fish
Tsûba 1848 Tsuchiya den Foraging Rabbit
Menuki 1804 Tsuchiya den Lion Dancers
Fuchi-gashira 1748 Mito Artisan Tako (Octopus)
Mito-koromono 1775 Motozane Red Tora (Tigers)
Fuchi-gashira 1818 Hirano Tomomasa Vines & Mokko Mon
Varia
Wraped Tsuka 1716 Yoshioka Shigenaga Chanomi & Wa Mon
Kozuka / Menuki 1750 Gyoku-Un-Sai Humorous Komei & Kwanyu

by Jim Kurrasch
from the August 2000 Nanka Token Kai Newsletter