Aki: 昭 紹 口 秋 顕・顯 観・觀 日 明 鑑・鑒 章 銘 誠 見 驍 亮 要 彰 晶
Ama: 天
Ari: 有 在
Atsu: 敦 篤
Awa: 淡
Ba: 羽
Bai: 梅
Bei: 平
Boku: 卜朴
Bo: 坊 房 牡 帽
Butsu: 仏佛
Chi: 千 知
Chika: 近 周 親 見 至 及
Chiki: 先
Chisu: 烏
Cho: 長 烏
Chu: 中 忠
Dai: 大 代
Den: 伝傅
Do: 人 女 通 同
Don: 鈍
E: 江
En: 円圓
Fu: 浮 風諷 富
Fuku: 福
Fuji: 藤
Fumi: 文
Fusa: 房 総
Fushi: 伏
Fuyu: 冬 寒
Ga: 我
Gan: 岩 雁
Gatsu: 月
Ge: 外
Gen: 玄 元 厳嚴 愿原 源
Getsu: 月
Gi: 義
Gun: 軍
Gyo: 行 玉
Hachi: 八
Hada: 奏
Haku: 白
Han: 繁 半判
Haru: 春 治 晴 流 奢 東 玄 張
Haya: 隼
Hi: 日 樋
Hide: 秀 英 栄榮
Hige: 鬚
Hikari: 光
Hira: 平 衡
Hiro: 広廣 弘 寛 汎 野 博 大 浩
Hiru: 昼
Hisa:ヒサ 久
Hō: 宝寳寶
Hyō: 兵
Ichi: 一
Ie: 家 宅 屋 宿
In: 因
Isao :勲
Ji: 自
Jitsu: 実
Jō: 乗 成 定
Ju: 寿壽 十
Jun: 順 純
Ka: 加 鍛 嘉 果
Kado: 門
Kage: 景 影 晩
Kage: 陰
Kami: 上 神 髪
Kan: 閑 幹
Kane: 兼 包 金 収
Kaoru: 薫
Kata: 堅
Katsu: 勝 克
Kazu: 一 和 量 員
Kei: 慶 恵 啓
Ken: 健 堅 謙
Ki: 鬼 紀 奇 喜
Kiku: 菊
Kimi: 公 君 卿
Kin: 金
Kisa: 私
Kita: 北
Kiyo: 清 浄 聖 神 圭
Ko: 虎 小 胡
Kō: 行 幸 広 廣 上 江 工 康 昊 宏
Koi: 鯉
Koku: 国
Kon: 金
Kore: 是 惟 維 之 伊
Ku: 久
Kū: 空
Kuni 国國 邦 都
Kura 蔵 庫
Kusa: 草
Kyō: 京 教
Kyū: 休 久
Masa: 正 政 昌 當
Masu: 増
Mata: 又 亦
Michi: 道 通 十 陸
Mina: 南
Mitsu: 光 満 盈
Mitsu or Mi: 三
Mō:
Mochi: 用 持
Moku: 黙
Momo: 百
Mori: 守 盛 森 林 護 宴 関
Moro: 師
Moto: 元 本 基 意 源 素
Mu: 武
Mune: 宗 旨 統
Mura: 村
Myō: 明
Naga: 長 永
Naka: 中 仲
Nami: 波・浪
Nan: 南
Nao: 直 尚
Nari: 成 業 生 斉
Nichi:日
Nin: 任
Noboru: 昇
Nobu: 信 延 宣 諶 陳 言 応應 養 布 薫
Nochi: 後
Nori: 則 法 徳 悳 代 乗 度 教 憲 範 儀 意 順 規 典 紀
Nushi: 主
Nyo: 如
Nyū: 入
O: お
Ō: 大 王 往
Odori: 踊
Oki: 興 起 沖
Oni: 鬼
Oto: 音
Ren: 蓮 連 廉
Retsu: 烈
Riki: 力
Ritsu: 律
Ro: 呂
Roku: 禄
Ryo: 旅
Ryō: 了 良 瞭
Ryū: 龍・竜 立
Sa: サ
Sa: 左
Sabu: 三
Sada: 定 貞 完
Saga: 性
Sai: 西 寒
San: 山
Sane: 真 実實
Sato: 郷
Se: 世
Sei: 生
Sen: 泉 仙 千 潜
Shi: 子 獅 シ
Shichi: 七
Shige: 重 茂 繁 稠 習
Shimo: 下
Shin: 真 眞 神 新 心 槙 震 伸 晋 慎
Shizu: 鎮
Shō: 昌 松 正 祥 章
Shun: 俊
Sō: 想
Sō: 宗
Sue: 末 季
Suge: 菅
Sui: 水
Suke: 助 祐 介 資 佐 亮 補 相 典
Sumi: 住 純 角
Sute: 放 捨
Tada: 忠 但 伊 妙 工
Tadashi: 匡
Tai: 大 対 對
Taka: 高 隆 孝 貴 鷹 尊 専 堯 香 敬 崇
Take: 武 驍 雄 竹 孟 健 著
Taki: 瀧
Taku: 琢
Tama: 玉
Tamaki: 環
Tame: 為
Tane: 胤 種
Tate: 立
Tatsu: 龍・竜 達
Tei: 定 貞
Ten: 典 天
Tera: 寺
Teru: 照 英 輝
Tetsu: 鉄 銕 鐵 鐡
To: 外
Tō: 東 遠 藤 任 刀
Toki: 時 辰 刻
Tomi: 富
Tomo: 友 倫 朝 共 具 知 智 伴 朋
Tora: 虎
Tori: 酉
Toshi: 俊 利 寿 壽 歳 年 才 世 敏 穎・頴 耆 督
Toyo: 豊 豐
Tsugu: 次 継 続 紹 亜
Tsuna: 綱
Tsune: 恒 常 経
Tsura: 貫
Tsuru: 鶴
Tsutomu: 勉
U: 右 宇 羽
Uchi: 内
Uji: 氏
Uma: 馬
Ume: 梅
Un: 雲 運
Uri: 瓜
Washi: 鷲
Ya: 八 弥・彌
Yama: 山
Yasu: 安 康 泰 保 靖 全
Yo :与 與
Yone: 米
Yori: 頼 依 自 仍 帰 寄 馮
Yoru: 夜
Yoshi: 吉 義 良 善 美 慶 能 嘉 喜 賀 芳 祥 至 由 女 養 珍 栄 榮 恵 膳 覚 如 賢 懿
Yū: 遊 勇
Yuki: 行 幸 之 進 雪
Za: 三 左
Zane: 眞 實 真
Zen: 膳 褝 前
Zumi: 積 澄 純 恭
Zuru: 鶴