Nisei week

Nisei Week Display 2000

Tachi 1492 66.7 Cm Sôshû Hirotsugu SagamiKoshirae 1830 76.0 Cm Satsuma Mon Koshirae SatsumaTachi 1185 77.9 Cm Yamato Ko-Senjuin YamatoKatana 1469 68.4 Cm Fujiwara Ason Ietsugu KagaKoshirae 18th Century Mon, Dragons, and Kiku UnknownKatana 1469 75.1 Cm Nio Kiyohisa SuwoDaisho-Tô Kotô Daisho-Tô & KoshiraeKatana 1567 66.7 Cm Osafune Sukesada BizenKoshirae Middle Edo KoshiraeKatana 1500 73.1…