Shinto Shitahara Shigenobu wakizashi with Fujishiro Matsuo kanteisho

SKU: WAKIZASHI0024 Category: