Mino Jumyo katana

Beautiful osuriage mumei Shinshinto Mino Jumyo katana in late Edo issaku koshirae.

SKU: KATANA0005 Category: