Mino Jumyo katana

Beautiful osuriage mumei Shinshinto Mino Jumyo katana in late Edo issaku koshirae.

$9,750.00

SKU: KATANA0005 Categories: , , Tags: , ,