Index to the Yushu to zu Roku

Index to the Yushu to zu Roku

Superior Swords papered by the Nihon Token Hozon Kai (NTHK) volumes I to III
indexed by Jim Kurrasch

Akihiro Moto Mito-ke zo Soshu Akihiro origami ari (kao) about Shitoku 1385 Sagami Katana vol. III – 12 page 24 Yushu-saku

Chikakage Bishu Osafune ju Chikakage about Kenmu 1335 Nagamaki Naoshivol. I – 28 page 40 Yushu-saku

Choen Choen / Senshu Banzai about Bun-ei 1265 Bungo Tanto vol. III – 49 page 98 Yushu-saku

Choen Choen / Senshu Banzai about Gentoku 1330 Bungo Tanto vol. III – 50 page 100 Yushu-saku

Chounsai Amaya Kageteru kun no motome ni ozu, Chounsai Tsunatoshi kore o tsukuru / Kaei Roku-nen Hachi-gatsu Kichijitsu August 1853 Katana vol. II – 83 page 162 Yushu-saku

Daido Mutsu no Kami Daido / Tensho niju-nen ni-gatsu kichijitsu February 1592 Mino Wakizashi vol. III – 16 page 32 Yushu-saku

Daido Tanshu Tanabe ju Daido saku / Tensho jusan-nen ju-gatsu kichijitsu Tango Katana vol. III – 22 page 44 Yushu-saku

Daido Mutsu no Kami Daido saku about Tensho 1580 Tanto vol. II 14 page 28 Yushu-saku

Dayu Kishin Dayu about 1380 Wakizashi vol. I – 48 page 74 Yushu-saku

Enshin Jounsai Hayama Enshin kore o tsukuru / Meiji Sanjukyu-nen Ni-gatsu Kichijitsu / Rokuju-issai Gasaku February 1906 Katana vol. II – 91 page 178 Yushu-saku

Fusamune Kagefusa, Fusamune about Eisho – 1510 Wakizashi vol. I – 12 page 16 Yushu-saku

Fuyhiro Toto ni oite Iga Shirozaemon Fuji Norishige no konomi ni ozu, Unshu ju Takahashi Rihei Fuyuhiro Naganobu kore o tsukuru / Tenpo Juyo-nen U Juni-gatsu Nijusan-nichi, Senju ni oite Ryoguruma Makkowari Mitsu, Hachimaki Futatsu, Kaku Kai Dodan Saidan Do Tatsu-doshi Shi-gatsu Itsuka Mitsudo kore o otosu December 1843 Katana vol. II – 84 page 164 Yushu-saku

Fuyuhiro Bizen no Kuni Fuyuhiro saku / Ni gatsu Kichijitsu about Eiroku 1565 Katana vol. II – 17 page 34 Yushu-saku

Fuyuhiro Fuyuhiro saku / Tenbun yo-nen hachi-gatsu kichijitsu April 1535 Wakasa Wakizashi vol. III – 18 page 36 Yushu-saku

Fuyuhiro Jakushu no ju Fuyuhiro saku, Hachiman Daibosatsu / Tensho Hachi-nen Ni-gatsu Kichijitsu a lucky day in February, 1580 Katana vol. I – 22 page 30 Yushu-saku

Gassan Gassan Unryushi Sadakazu (Koku-in) / Genji Ni Kinoto Ushi doshi San-gatsu Hi March 1865 Wakizashi vol. II – 66 page 130 Yushu-saku

Harumitsu Bishu no ju Osafune Jurozaemon no jo Fujiwara no Harumitsu koroe tsukuru / Tensho San-nen Hachi-gatsu kichijitsu a lucky day in August 1578 Moroha vol. I – 44 page 70 Yushu-saku

Harumitsu Bishu zen no Kuni ju Osafune Harumitsu / Tenmon Ni-nen Hachi-gatsu Hi August 1533 Katana vol. I – 43 page 68 Yushu-saku

Harumitsu Bizen no Kuni ju Osafune Jirobeinojo Harumitsu, Uyama Yashiro Yukihide no tame tsukuru / Daiei shichi-nen hachi-gatsu kichijitsu August 1527 Bizen Katana vol. III – 41 page 82 Yushu-saku

Hideaki Zuisen Minamoto no Hideaki kore o kitau / Showa roku kanoto Hitsuji Shogatsu kichi nichi a lucky day in January 1931 Katana vol. I – 148 page 272 Yushu-saku

Hidemitsu Bishu Osafune Hidemitsu / Eiwa Yon-nen San-gatsu Hi March 1378 Tachi vol. I – 33 page 50 Yushu-saku

Hidemitsu Bishu Osafune Hidemitsu / Koyaku Ni-nen Ju-gatsu Hi October 1380 Tachi vol. II – 26 page 52 Yushu-saku

Hironao Hironao Hironao Hironao about Einin 1295 Tachi vol. I – 45 page 70 Yushu-saku

Hiroshige Hiroshige Sagami no Kami Fujiwara no Hiroshige Sagami no Kami Fujiwara no Hiroshige about Tenna 1682 Katana vol. I – 86 page 148 Yushu-saku

Hirosuke Hirosuke saku about Tenmon 1540 Katana vol. II – 8 page 16 Yushu-saku

Hirotsugu Hirotsugu about Daiei 1525 Sagami Naginata vol. III – 14 page 28 Yushu-saku

Hirotsugu Hirotsugu saku about Tenmon – 1540 Tanto vol. I – 11 page 14 Yushu-saku

Hirotsugu Soshu ju Hirotsugu / Hachiman about Meio 1500 Sagami Moroha vol. III – 13 page 26 Yushu-saku

Hirozane Hirozane about Tensho 1580 Naginata vol. I – 52 page 82 Yushu-saku

Hisamichi (Chrysanthenum Crest) Omi no Kami Minamoto no Hisamichi / (Chrysanthemum Branch Crest) Hisamichi Chakushi Kinshiro Genroku about 1670 Katana vol. I – 60 page 98 Yushu-saku

Hisamichi (Edagiku Mon) Omi no kami Minamoto Hisamichi Chakushi Minamoto Kinshiro / Genroku Ni-nen Hachi-gatsu Kichijitsu / (on the mune) Hisamichi Rokujuyon-sai nite kore o tsukuru Hisamichi Rokujuyon-sai nite kore o tsukuru August 1689 Katana vol. II – 51 page 102 Yushu-saku

Hisamichi (Kiku-mon) Omi on Kami Minamoto Hisamichi Chakushi Minamoto Kinshiro / Rakuyo Atago-gori ni oite kore o tsukuru, Jokyo yo-nen ni-gatsu kichijitsu / (mune) Shigenobu kore o shoji August 1687 Yamashiro Tanto vol. III – 61 page 122 Yushu-saku

Hisayuki Fujiwara Hisayuki tsukuru, Ishii Yukishige Shison Den / Kaei Ni Tori doshi Roku-gatsu, Uedome ni oite Kenjutsu Ooka Shuzen Sho dono Goichiran iri tamawaru Hobi o motte kono Katana o tsukuru June 1849 Katana vol. II – 90 page 176 Yushu-saku

Iemori Bishu Osafune Iemori – orikaeshi-mei (folded over signature) Meitoku yo-nen juni-gatsu hi (framed signature) December 1393 Bizen Tachi vol. III – 32 page 64 Yushu-saku

Ieshige Bishu Osafune Ieshige / ? ? ? nen Hachi-gatsu Hi August 14?? – about Oei 1410 Tachi vol. I – 34 page 52 Yushu-saku

Ietsugu Ietsugu about Tensho 1580 Wakizashi vol. I – 23 page 32 Yushu-saku

Ippo Goshu ju nin Sasaki Zenshiro Minamoto Ippo / Namban-tetsu o motte kore o tsukuru about Genroku 1690 Omi Katana vol. III – 88 page 176 Yushu-saku

Junkei Junkei (kinzoganmei) Hon’a (kao) about Bun-ei 1265 Bizen Tachi vol. III – 25 page 50 Yushu-saku

Kagefusa Kagefusa, Fusamune about Eisho – 1510 Wakizashi vol. I – 12 page 16 Yushu-saku

Kagehiro Kagehiro about Keicho 1605 Wakizashi vol. I – 55 page 88 Yushu-saku

Kagemitsu Bishu Osafune Kagemitsu about Gen-o 1320 Tanto vol. III – 27 page 54 Yushu-saku

Kagemitsu Bishu Osafune ju Kagemitsu / Genko san-nen juni-gatsu hi December 1333 Bizen Tanto vol. III – 28 page 56 Yushu-saku

Kagesada Tairyusai Sokan kore o tsukuru, Fujiwara-sei Kasugashi Kagesada Juissei no Mago Domei Yukimori no motome ni yori kore o kitau / Ansei Roku-nen Go-gatsu Hi May 1859 Katana vol. II – 88 page 172 Yushu-saku

Kageshige Joshu ju Kageshige saku about Tenbun 1550 Kozuke Tachi vol. III – 17 page 34 Yushu-saku

Kanehiro Totomi no Kami Fujiwara no Kanehiro / Yoko hachi-gatsu hikichijitsu a lucky day in August ? Tanto vol. I – 137 page 250 Yushu-saku

Kaneiwa Kaneiwa about Eiroku 1565 Tanto vol. I – 20 page 28 Yushu-saku

Kanekiyo Kanekiyo about Meio – 1495 Tanto vol. I – 3 page 4 Yushu-saku

Kanekiyo Kanekiyo / Karyaku yon-nen san-gatsu juroku Hi March 16 1329 Tanto vol. I – 2 page 4 Yushu-saku

Kanekiyo Saemon no jo koto Kanekiyo about Oei 1410 Tanto vol. II – 5 page 10 Yushu-saku

Kanemichi Iga no Kami Kanemichi about Keicho 1605 Wakizashi vol. I – 57 page 92 Yushu-saku

Kanemichi O-Kanemichi about Eiroku 1565 Tanto vol. II – 13 page 26 Yushu-saku

Kanemichi Tango no kami Fujiwara Kanemichi (Kiku Mon) about Shoo 1652 Katana vol. II – 60 page 118 Yushu-saku

Kanemitsu Bishu Osafune Kanemitsu / Enbun yon-nen Hachi-gatsu Hi August 1359 August 1359 Tanto vol. I – 31 page 46 Yushu-saku

Kanemitsu Bishu Osafune Kanemitsu about Ryakuo 1340 Tachi vol. I – 30 page 44 Yushu-saku

Kanemitsu Kanemitsu (kinzogan mei) about Enbun 1360 Katana vol. II – 23 page 46 Yushu-saku

Kanemoto Kanemoto about Taiei 1525 Moroha ol. I – 18 page 24 Yushu-saku

Kanemoto Kanemoto / Futatsu-do (kinzogan) two bodies Taiei about 1540 Katana vol. I – 17 page 18 Yushu-saku

Kanenaga Kanenaga about Shoo 1290 Yamato Tachi vol. III – 6 page 12 Yushu-saku

Kanenaga Noshu Seki no ju Kanenaga saku, Katsura Minbu dayu dono no onozomi ni yotte tsukuru / Tensho ju-ni-nen san-gatsu Kichijitsu March 1584 Katana vol. I – 21 page 28 Yushu-saku

Kanesada Kanesada about Tenmon 1540 Katana vol. II – 12 page 24 Yushu-saku

Kanesada Echigo no Kami Kanesada / Kanbun ju-nen hachi-gatsu kichijitsu August 1670 Settsu Katana vol. III – 66 page 132 Yushu-saku

Kanesada Noshu Seki ju Kanesada saku about Bunki 1502 Katana vol. II – 11 page 22 Yushu-saku

Kaneshige Izumi no Kami Fujiwara Kaneshige / Kan-ei shichi-nen ni-gatsu hi February 1630 Musashi Wakizashi vol. III – 74 page 148 Yushu-saku

Kanetsugu Seiryushi Kanetsugu about Kaei about 1850 Katana vol. I – 111 page 198 Yushu-saku

Kanetsune Kanetsune about Tensho 1585 Wakizashi vol. I – 75 page 128 Yushu-saku

Kanetsune Kanetsune saku about Taiei 1525 Katana vol. I – 19 page 26 Yushu-saku

Kanetsune Mino Seki Kanetsune / Kansei hachi-nen ni-gatsu hi February 1796 Wakizashi vol. I – 104 page 184 Yushu-saku

Kaneuji Kaneuji about Koryaku 1380 Mino Tanto vol. III – 15 page 30 Yushu-saku

Kanewaka Kaga no Kuni Ishikawa gun Kanazawa no junin Fujiwara no Kanewaka / Genroku jusan-nen tatsu shichi-gatsu hachi-nichi July 8th 1700 Katana vol. I – 119 page 214 Yushu-saku

Kanewaka Kashu ju Ni-dai Kanewaka / Nanban-tetsu o motte kore o tsukuru about Kanbun 1665 Katana vol. II – 99 page 194 Yushu-saku

Kaneyasu Bishu ju Kaneyasu saku about Bunmei 1470 Bingo Tanto vol. III – 44 page 88 Yushu-saku

Katsukuni Iyo Daijo Darani Tachibana Katsukuni about Kanbun 1665 Katana vol. II – 100 page 196 Yushu-saku

Katsumitsu Bizen no Kuni ju Osafune Jiro Saemon-no-jo Katsumitsu do Shuri Ryosaku / Kyoroku Ni-nen Nigatsu Kichijitsu February 1529 Katana vol. II – 32 page 64 Yushu-saku

Katsumitsu Bizen no Kuni Osafune Katsumitsu, Sakakoshi Genjuro no Tame, kore o tsukuru / Eisho Go-nen Hachi-gatsu Kichijitsu August 1508 Moroha vol. II – 31 page 62 Yushu-saku

Kazuhide U Oizumi Kazuhide Nyudo Ryuken rokujugo sai. Kogetsu (name given to Wakizashi) Sanshu Mizuno no ei Minamoto no Shigehiro meijite tsukurashimu about 1830 Wakizashi vol. I – 113 page 202 Yushu-saku

Kinmichi (Kiku Mon) Iga no kami Fujiwara Kinmichi / Kanei Juyo-nen Ku-gatsu Juroku-nichi September 16, 1637 vol. II – 48 page 96 Yushu-saku

Kinmichi (Kiku Mon) Iga no kami Kinmichi Nippon Kaji Sosho about Genroku 1695 Katana vol. II – 49 page 98 Yushu-saku

Kinmichi Iga no kami Kinmichi about Keicho 1600 Katana vol. II – 47 page 94 Yushu-saku

Kiyomitsu Bizen no Kuni ju Osafune Gorozaemon no jo Kiyomitsu / Enbun Juichi-nen Ni-gatsu Hi February 1542 Moroha vol. II – 37 page 74 Yushu-saku

Kiyomitsu Bizen no Kuni ju Osafune Gorozaemon no jo Kiyomitsu saku / Tenbun Nijuichi-nen Ni-gatsu Hi February 1552 Katana vol. II – 38 page 76 Yushu-saku

Kiyomitsu Bizen no Kuni ju Osafune Magouemon no jo Kiyomitsu saku / Eiroku San-nen Hachi-gatsu Kichijitsu August 1560 Katana vol. II – 39 page 78 Yushu-saku

Kiyomitsu Bizen no Kuni ju nin Kiyomitsu Gorozaemonnojo-soku, Bishu Osafune Yosozaemonnojo Kiyomitsu kore o tsukuru / Eiroku shichi-nen ni-gatsu daikichijitsu, Banshu (below is illebible) February 1564 Bizen Katana vol. III – 42 page 84 Yushu-saku

Kiyondo Kiyondo Kiyondo / Ganji gan-nen ni-gatsu hi Kiyondo / Ganji gan-nen ni-gatsu hi February 1864 Tanto vol. I – 97 page 170 Yushu-saku

Kiyonobu Omi no Kami Fujiwara no Kiyonobu / Keicho jushichi-nen hachi-gatsu hi August 1612 Tanto vol. I – 103 page 182 Yushu-saku

Kiyotaka Nihon Zen Kiyotaka (Kao) about Genna 1620 Wakizashi vol. II – 70 page 138 Yushu-saku

Korekazu Ishido Unju Korekazu kore o yaku / Bunkyu Gan-nen Ni-gatsu Hi, Ganko Nyudo Shoken kore o kitau February 1861 Wakizashi vol. II – 89 page 174 Yushu-saku

Koretsugu Chikuzen no Kuni Fukuoka ju Koretsugu / Nanban-tetsu o motte kore o tsukuru about Kanbun 1665 Katana vol. II – 107 page 210 Yushu-saku

Koretsugu Chikuzen no Kuni Fukuoka no ju Koretsugu / Kanbun kyu mi tori toshi ni-gatsu hi February 1669 Sanshu Kasai shizoku Buhyoe-jo Fuji Okisuke no mei de tsukuru Katana vol. I – 124 page 224 Yushu-saku

Koretsugu Chikuzen no Kuni Fukuoka no ju Koretsugu about Kanbun 1665 Katana vol. I – 125 page 226 Yushu-saku

Kunihiro Kunihiro about Keicho 1600 Yamashiro Tanto vol. III – 53 page 106 Yushu-saku

Kunihiro Fujiwara Kunihiro / Keicho juichi-nen hachi-gatsu hi August 1606 Yamashiro Wakizashi vol. III – 55 page 110 Yushu-saku

Kunihiro Fujiwara no Kunihiro saku end of Tensho 1585 Wakizashi vol. I – 51 page 80 Yushu-saku

Kunihiro Kunihiro about Keicho 1600 Yamashiro Wakizashi vol. III – 54 page 108 Yushu-saku

Kunihiro Shinano no kami Kunihiro / Keicho Juyon Go-gatsu Hi May 1609 Wakizashi vol. II – 44 page 88 Yushu-saku

Kunihisa Uda Kunihisa about Bunmei about 1475 Tanto vol. I – 25 page 34 Yushu-saku

Kuniie Nihoso ni oite Yoshiwara Kuniie kore o seitansu. Morikawa Seikan seikoku / Koki nisenrokuhakuichi-nen roku-gatsu kichisho nichi Showa 1941 Katana vol. I – 149 page 274 Yushu-saku

Kunikane Oshu Sendai ju Fujiwara Kunikane about Meireki 1655 Mutsu Katana vol. III – 93 page 186 Yushu-saku

Kunikane Yamashiro no kami Fujiwara Kunikane about Kanbun 1665 Katana vol. II – 95 page 186 Yushu-saku

Kunikane Yokei Kunikane saku end of Kan-ei about 1640 Katana vol. I – 110 page 196 Yushu-saku

Kunikane Yokei Kunikane about Shoho 1645 Mutsu Katana vol. III – 92 page 184 Yushu-saku

Kunikiyo (Kiku mon) Ichi, Yamashiro no kami Fujiwara Kunikiyo about Kanbun 1665 Wakizashi vol. II – 97 page 190 Yushu-saku

Kunikiyo (Kiku-mon) Yamashiro no Kami Fujiwara Kunikiyo about Kan-ei 1630 Echizen Katana vol. III – 94 page 188 Yushu-saku

Kunimichi Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi / Meireki gan-nen hachi-gatsu kichijitsu August 1655 Yamashiro Wakizashi vol. III – 57 page 114 Yushu-saku

Kunimichi Dewa Daijo Fujiwara no Kunimichi Yamashiro no Kuni Heianjo / Kan-ei Roku-nen Hachi-gatsu Kichijitsu a lucky day of August 1629 Naginata vol. I – 53 page 84 Yushu-saku

Kunimune Kunimune about Einin 1295 Tachi vol. II – 20 page 40 Yushu-saku

Kunimune Kunimune about Koan 1280 Tachi vol. II – 19 page 38 Yushu-saku

Kuninobu Hasebe Kuninobu about Bunna 1355 Yamashiro Tanto vol. III – 1 page 2 Yushu-saku

Kunisada Inoue Izumi no Kami Kunisada / (Chrysanthenum Crest) Kanbun Juichi-nen Hachi-gatsu Hi August 1671 Katana vol. I – 68 page 114 Yushu-saku

Kunisada Inoue Izumi no Kami Kunisada / (Kiku-mon) Kanbun ju-nen ni-gatsu hi February 1670 Settsu Wakizashi vol. III – 65 page 130 Yushu-saku

Kunisada Izumi no kami Fujiwara Kunisada about Kanei 1635 Wakizashi vol. II – 52 page 104 Yushu-saku

Kunisada Izumi no kami Fujiwara Kunisada about Keian 1650 Katana vol. II – 53 page 106 Yushu-saku

Kunisada Izumi no Kami Fujiwara no Kunisada / Keian Ni-nen Hachi-gatsu Hi August 1649 Katana vol. I – 67 page 112 Yushu-saku

Kunisada Izumi no Kami Fujiwara no Kunisuke about Kan-ei 1635 Katana vol. I – 66 page 110 Yushu-saku

Kunisada Sesshu ju Fujiwara Kunisada about Kan-ei 1630 Settsu Katana vol. III – 64 page 128 Yushu-saku

Kunishige Bitchu no Kuni Mizuta ju Otsuki Yogo Kunishige about Kan-ei 1630 Katana vol. II – 103 page 202 Yushu-saku

Kunishige Bitchu no Kuni Mizuta Minamoto Kunishige saku / Kyoho Kyu Kinoe Tatsu Ni-gatsu Kichijitsu February 1724 Katana vol. II – 104 page 204 Yushu-saku

Kunishige Bitchu no Kuni Mizuta no ju Kunishige saku about Shoho 1645 Wakizashi vol. I – 123 page 222 Yushu-saku

Kunisuke Kawachi no Kami Fujiwara Kunisuke about Kan-ei 1630 Settsu Katana vol. III – 62 page 124 Yushu-saku

Kunisuke Kawachi no Kami Fujiwara no Kunisuke / Iwami no Kami Fujiwara no Kunisuke about Kan-ei 1635 Wakizashi vol. I – 62 page 102 Yushu-saku

Kunitoki Shohei shichi-nen hachi-gatsu Kunitoki August 1352 Higo Tachi vol. III – 51 page 102 Yushu-saku

Kunitomo Echigo no kami Fujiwara Kunitomo, Kanasugi Kakubei no jo Tame kore o utsu about Genna 1620 Wakizashi vol. II – 45 page 90 Yushu-saku

Kunitomo Echigo no kami Fujiwara Kunitomo, Saku atama sono Ha o motte Kesa-otoshi / Hoei Ni Kinoto Tori doshi Ju gatsu Nijushichi-nichi, Matsumoto Cho-tayu Masatomo (Kao) Genna about 1616 Wakizashi vol. II – 46 page 92 Yushu-saku

Kunitomo Echigo no Kami Fujiwara no Kunitomo about Keicho 1605 Wakizashi vol. I – 54 page 86 Yushu-saku

Kunitoshi, Rai mumei about Shoan 1300 Katana vol. II – 2 page 4 Yushu-saku

Kunitsugu Kunitsugu about Bunmei 1480 Katana vol. II – 42 page 84 Yushu-saku

Kunitsugu Echizen no kami Fujiwara Kunitsugu / Motte Nanban-tetsu about Shoo 1654 Katana vol. II – 98 page 192 Yushu-saku

Kunitsugu Hokkyo Rai Kunitsugu Nyudo Jutetsu about Enpo 1675 Katana vol. I – 138 page 252 Yushu-saku

Kuniyasu Kuniyasu about Keicho 1600 Yamashiro Katana vol. III – 56 page 112 Yushu-saku

Kuniyasu Higo no kami Kuniyasu about Kanbun 1665 Wakizashi vol. II – 54 page 108 Yushu-saku

Kuniyasu Higo no kami Kuniyasu about Enpo 1675 Katana vol. II – 55 page 108 Yushu-saku

Kuniyasu o-suriage mumei attributed to Enju Kuniyasu about Shohei 1350 Higo Katana vol. III – 52 page 104 Yushu-saku

Kuniyuki o-suriage mumei – attributed to Esshu Kuniyuki about Oan 1370 Echizen Katana vol. III – 19 page 38 Yushu-saku

Masaaki Chosen sentetsu o motte Jokeishi Masaaki kore o seitansu / Man-en gansai kanoe saru chushu mid-autumn 1860 Katana vol. I – 92 page 160 Yushu-saku

Masachika Sasshu no ju Fujiwara Masachika / Genbun gan-nen hachi-gatsu August 1736 Wakizashi vol. I – 143 page 262 Yushu-saku

Masafusa Izu no kami Fujiwara Ason Masafusa about Ka-ei 1850 Katana vol. II – 123 page 242 Yushu-saku

Masafusa Satsu-koku Kago-fu ju Fujiwara Masafusa saku about Kyoho 1720 Satsuma Katana vol. III – 118 page 236 Yushu-saku

Masahide Abe-shi no tame Ashikaga kyakusha ni oite / Bunkyu ni mizunoe inu-doshi juichi-gatsu yoka, Kawabe To ? (sabu) ro Mashide kore o tsukuru August 1862 Musashi Tanto vol. III – 78 page 156 Yushu-saku

Masahide Masahide (kao) / Kansei ni-nen san-gatsu hi, Odaka Chikamune motomeru ni ojite kore o tsukuru March 1790 Musashi Wakizashi vol. III – 76 page 152 Yushu-saku

Masahide Masahide (Kao) / Kansei ni-nen 1790 Naginata vol. I – 87 page 150 Yushu-saku

Masahide Suishinshi Masahide (Kao) / Keio Ni-nen Ni-gatsu Hi February 1866 Katana vol. II – 80 page 156 Yushu-saku

Masahiro Bishu ju Masahiro about Oan 1370 Bingo Ko-Dachi vol. III – 43 page 86 Yushu-saku

Masahiro Hizen no Kuni Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro / (kinzoganmei) Kanbun gan-nen ni-gatsu nijuku-nichi, futatsu do saidan, Yamano Kaemon Nagahisa (kao) about Kanbun 1660 Hizen Wakizashi vol. III – 114 page 228 Yushu-saku

Masahiro Hizen no Kuni Kawachi no Kami Masahiro about Enpo 1675 Katana vol. I – 135 page 246 Yushu-saku

Masahiro Ichimonji Dewa no kami Yukihiro, Hishu Kawachi no kami Masahiro / Oranda-gitae o motte tsukuru about Enpo 1675 Wakizashi vol. II – 112 page 220 Yushu-saku

Masahiro Omi Daijo Hojoji Tachibana no Masahiro about Meireki 1655 Wakizashi vol. I – 83 page 142 Yushu-saku

Masahiro Omi no kami Hojoji Tachibana Masahiro about Kanbun 1665 Katana vol. II – 74 page 146 Yushu-saku

Masakiyo (Aoi Crest) Mondo no sho Fujiwara no Masakiyo about Kyoho 1725 Katana vol. I – 142 page 260 Yushu-saku

Masakiyo (Aoi mon) Mondo no kami / (sho) Masakiyo about Kyoho 1725 Katana vol. II – 117 page 230 Yushu-saku

Masakiyo (Aoi mon) Mondo no kami / (sho) Masakiyo about Kyoho 1725 Katana vol. II – 118 page 232 Yushu-saku

Masakuni Sasshu ju Taira Masakuni / Bunka Shichi-nen Ni-gatsu February 1810 Katana vol. II – 122 page 240 Yushu-saku

Masanaga Oshu Aizu ju Masanaga about Kan-ei 1630 Mutsu Katana vol. III – 91 page 182 Yushu-saku

Masao Minamoto no Masao saku about Ansei 1855 Tanto vol. I – 96 page 168 Yushu-saku

Masashige Masashige about Taiei – 1525 Katana vol. I – 6 page 8 Yushu-saku

Masashige Oshu Shirakawanoshin Tegarayama Masashige / Kansei go-nen ni-gatsu hi February 1793 Musashi Wakizashi vol. III – 89 page 178 Yushu-saku

Masatoshi Etchu no kami Masatoshi about Keicho 1595 Katana vol. II – 50 page 100 Yushu-saku

Masatoshi Etchu no Kami Masatoshi about Keicho 1600 Yamashiro Tanto vol. III – 60 page 120 Yushu-saku

Masatoshi Toto ni oite Sakuyo Bakkashi Tada Masatoshi tsukuru / Ansei go-nen ni-gatsu hi, hori dosaku February 1858 Mimasaka Katana vol. III – 95 page 190 Yushu-saku

Masatsugu Fujiwara Masatsugu (Kao) / Tenpo Hachi Hinoto Tori doshi Chushu Autumn 1837 Wakizashi vol. II – 78 page 152 Yushu-saku

Masatsugu Nanto ju Kanabo Hyoenojo Masatsugu about Tensho 1580 Yamato Nagamaki vol. III – 8 page 16 Yushu-saku

Masatsugu Suishinshi Masatsugu (Kao) / Kaei Ni-nen Hachi-gatsu Kichijitsu, Yamazaki Yoshitaka (Kao) August 1849 Katana vol. II – 79 page 154 Yushu-saku

Masatsugu Nanto ju Kanabo (Kanefusa) Hyoe-no-jo Masatsugu Katana vol. II – 6 page 12 about Tensho 1580 Yushu-saku

Masatsune Masatsune late Heian 12th Century Tachi vol. I – 26 page 36 Yushu-saku

Masatsune Sagami no Kami Fujiwara Masatsune about Keicho 1600 Owari Naginata vol. III – 72 page 144 Yushu-saku

Masatsune Sagami no Kami Masatsune Nyudo end of Keicho about 1610 Naginata Naoshi vol. I – 76 page 128 Yushu-saku

Masayasu Nasu Taira no Sukenobu Bungo no Kami Minamoto no Masayasu o shite koreo tsukura shimu / Enpo kanoe tora haru ni-gatsu hi, Sode no yuki February 1674, snow on the sleeve Wakizashi vol. I – 78 page 132 Yushu-saku

Masayoshi Sakuyo Bakkashi Hosokawa Masayoshi (Koku-in) / Ansei Ni Kinoto U doshi Ni-gatsu Hi, Fuji Chikashige no motome ni ojite koreo tsukuru February 1855 Katana vol. II – 81 page 158 Yushu-saku

Masayoshi Sasshu ju Taira Masayoshi / Tenmei shichi-nen hitsuji hachi-gatsu August 1787 Satsuma Wakizashi vol. III – 121 page 242 Yushu-saku

Masayoshi Sasshu ju Taira Masyoshi / Tenmei san-nen u ni-gatsu February 1783 Satsuma Katana vol. III – 120 page 240 Yushu-saku

Masayoshi Sasshu no ju Masayoshi / An-ei hachi-nen yi ni-gatsu February 1779 Katana vol. I – 144 page 264 Yushu-saku

Masayoshi Satsuma Kanko Taira Masayoshi / Tenmei san-nen u ni-gatsu February 1783 Satsuma Katana vol. III – 119 page 238 Yushu-saku

Masayuki Hoki no Kami Taira no Ason Masayuki / Kansei roku-nen tora hachi-gatsu August 1794 Katana vol. I – 145 page 266 Yushu-saku

Masayuki Minamoto Masayuki / Tenpo Jugo-nen Hachi-gatsu Hi August 1844 Katana vol. II – 82 page 160 Yushu-saku

Michinaga Mutsu Aizu no ju Miyoshi Michinaga / Bunsei juni-nen tsuchinoto ushi hachi-gatsu hi August 1829 Katana vol. I – 109 page 194 Yushu-saku

Michitoki Oshu Aizu no ju Michitoki Bishu Inuyama ni oite koreo tsukuru / Bunsei roku hitsuji no toshi ni-gatsu hi February 1823 Katana vol. I – 108 page 192 Yushu-saku

Mito Rekko abridged crest of Aoi (hollyhock) about 1850 vol. I – 102 page 180 Yushu-saku

Morihiro o-suriage mumei attributed to Chiyozuru Morihiro about Shitoku 1385 Echizen Katana vol. III – 20 page 40 Yushu-saku

Morikage o-suriage mumei attribution to Omiya Morikage about Enbun 1360 Bizen Katana vol. III – 30 page 60 Yushu-saku

Morimitsu Bishu Osafune Morimitsu / Oei nijuku-nen hachi-gatsu hi August 1422 Bizen Wakizashi vol. III – 34 page 68 Yushu-saku

Morimitsu Bishu Osafune Morimitsu / Oei nijusan-nen ni-gatsu Hi February 1416 Wakizashi vol. I – 35 page 54 Yushu-saku

Morimitsu Bishu Osafune Morimitsu / Oei Nijushichi-nen Hachi-gatsu Hi August 1420 Wakizashi vol. II – 28 page 56 Yushu-saku

Moritsugu Moritsugu about Bunei 1270 Tachi vol. II – 40 page 80 Yushu-saku

Moritsugu Chikuzen no Kuni Fukuoka ju Moritsugu / Namban-tetsu o motte kore o tsukuru about Enpo 1680 Chikuzen Katana vol. III – 99 page 198 Yushu-saku

Moritsugu Chikuzen no Kuni Fukuoka no ju Moritsugu saku about Enpo 1675 Katana vol. I – 126 page 228 Yushu-saku

Morizane Ryokai Morizane saku / Bunmei roku-nen juichi-gatsu hi November 1474 Buzen Tanto vol. III – 47 page 94 Yushu-saku

Morokage Bishu Osafune Morokage / Kakitsu gan-nen ju-gatsu hi October 1441 Bizen Tachi vol. III – 36 page 72 Yushu-saku

Motohira Oku Yamato no Kami Taira no Ason Motohira / Kansei go ushi aki Bunsei hachi hinoe tori shichi-gatsu juroku-nichi Senju ni oite. Chiwari totan-barai. Hirota Tojuro koreo tamesu Autumn 1793 / July 16, 1828 Wakizashi vol. I – 146 page 268 Yushu-saku

Motohira Sappan Oku Yamato no Kami Taira Ason Motohira / Kansei san I haru 1791 Satsuma Katana vol. III – 122 page 244 Yushu-saku

Motohira Satsuma no Kuni Oku Yamato no kami Taira Ason Motohira / Kansei Ni Kanoe Inu doshi haru Ni-gatsu Hi, Honda Chikazane Seinen Nijuhachi Mizukara no Te nite, Ken Bonji Chimizo o kuwau February 1790 Katana vol. II – 121 page 238 Yushu-saku

Motohira Satsuyo Kago-fu ju Oku Yamato no Kami Motohira / kanji Kansei roku kinoe tora aki hachi-gatsu hi August 1794 Satsuma Katana vol. III – 124 page 248 Yushu-saku

Motohira Yamato no Kami Taira Ason Oku Motohira / Kansei go ushi aki Autumn 1793 Satsuma Katana vol. III – 123 page 246 Yushu-saku

Motosada Yuyama Motosada no motome ni oji Kubota Muneaki tsukuru / Ansei roku-nen roku-gatsu juichi-hi, Temma-cho ni oite Ryo-guruma totan-barai. Kirite Yamada Genzo 11th of June 1860 Katana vol. I – 106 page 188 Yushu-saku

Motoshige Bishu Osafune ju Motoshige / Kenmu Gan-nen ku-gatsu Hi September 1334 Tachi vol. I – 29 page 42 Yushu-saku

Motoshige Bishu Osafune ju Motoshige / Ryakuo Yo-nen San-gatsu Hi March 1341 Tachi vol. II – 22 page 44 Yushu-saku

Motoyuki Bishu Osafune Motoyuki / Mei ? (toku) gan-nen ju-gatsu hi – October 1390 Bizen Tachi vol. III – 31 page 62 Yushu-saku

Munehiro Higo no Kuni ju Dodanuki Munehiro koreo tsukuru / Koka san-nen juichi-gatsu Kichijitsu a lucky day in November 1846 vol. I – 139 page 254 Yushu-saku

Munehiro Tairyusai Munehiro (Sokan) kore o tsukuru / Kosugi Sukenaga mizukara kabuto o temeshi haito to nasu. Ansei yo-nen hachi-gatsu hi August 1857 Musashi Katana vol. III – 83 page 166 Yushu-saku

Munehiro Watanabe Sai kun no tame Munehiro (Sokan) kore o seitan, iji Bunkyu san-nen mizunoto I ku-gatsu hi / Donen ku-gatsu futsuka, tachiwaru tai ni kakuzen mizu o tatsu kirite Yamada Yoshitoyo March 1863 Musashi Katana vol. III – 84 page 168 Yushu-saku

Munekiyo Chikugo Kurume ju Aoki Hikoroku Munekiyo / Kaei Ni-nen Hachi-gatsu kore o tsukuru August 1849 Katana vol. II – 108 page 212 Yushu-saku

Munekiyo Chikugo Kurume no ju Aoki Hikoroku Munekiyo / Tenpo kyu-nen hachi-gatsu Chitose-gawa no heri ni oite koreo kitau August 1838, made near the banks of the Chitose river Katana vol. I – 129 page 234 Yushu-saku

Munemitsu Sukehashi Hachiro Munemitsu no tame, Osafune Jirouemonnojo Fujiwara Norimitsu / Bunmei jugo-nen hachi-gatsu Kichijitsu, ? meshimono August 1483 Bizen Moroha vol. III – 37 page 74 Yushu-saku

Munetoshi Mutsu Shirakawa no ju Koyama Munetoshi / Keio ni-nen ni-gatsu hi February 1866 Katana vol. I – 107 page 190 Yushu-saku

Munetoshi Mutsu Shirakawanoshin Koyama Fujiwara Munetoshi kore o tsukuru / Keio ni-nen hachi-gatsu hi August 1866 Mutsu Katana vol. III – 90 page 180 Yushu-saku

Munetsugu Munetsugu about Tenpo 1835 Katana vol. I – 94 page 164 Yushu-saku

Munetsugu Bizen no Suke Fujiwara Munetsugu / Keio gan-nen hachi-gatsu hi August 1865 Musashi Katana vol. III – 82 page 164 Yushu-saku

Munetsugu Hizen no Kuni Junin Iyo no jo Minamoto Munetsugu about Kan-ei 1635 Katana vol. II – 114 page 224 Yushu-saku

Munetsugu Koyama Munetsugu saku / Tenpo ku-nen hachi-gatsu hi August 1838 Masashi Katana vol. III – 81 page 162 Yushu-saku

Munetsugu Koyama Shubei Munetsugu kore o tsukuru / Tenpo Kyu Inu doshi Ni-gatsu Kichijitsu, Donen Shi-gatsu Nijusan-nichi Senju ni oite Yamada Itsusaburo Taitai kore o Saidan February 1838 Katana vol. II – 87 page 170 Yushu-saku

Munetsugu Toto ni oite Koyama Sobei Munetsugu kore o tsukuru / Tenpo juyon-nen mizunoto u ni-gatsu Kichijitsu Sano Yasuyo Minamoto no Tadakado Jinto Ryo-guruma totan-harai ichidan migoto. Kirite Yamada Yosaburo Minamoto no Yoshitoshi a lucky day in February 1843, results of a cutting test = excellent, with the tester’s name Katana vol. I – 95 page 166 Yushu-saku

Muramasa Muramasa about Daiei 1525 Ise Tanto vol. III – 9 page 18 Yushu-saku

Muramasa Muramasa about Taiei – 1525 Tanto vol. I – 4 page 6 Yushu-saku

Muramasa Muramasa / Yume tsugu (kinzoganmei) a dream of good omen about Kyoroku – 1530 Tanto vol. I – 5 page 6 Yushu-saku

Muramasa Muramasa about Tenmon 1540 Tanto vol. II – 7 page 14 Yushu-saku

Nagakuni Kawachi no kami Minamoto Nagakuni saku about Kanbun 1665 Wakizashi vol. II – 115 page 226 Yushu-saku

Nagamichi Mutsu Daijo Miyoshi Nagamichi about Kanbun 1665 Katana vol. II – 96 page 188 Yushu-saku

Nagamitsu Nagamitsu about Koan 1280 Bizen Tachi vol. III – 26 page 52 Yushu-saku

Nagamori Nagamori saku about Bunmei 1480 Katana vol. I – 50 page 78 Yushu-saku

Naganobu Kofu Koji-machi ni oite, Unshu Takahashi Naganobu kore o tsukuru / Bunkyu yo-nen sho-gatsu kichijitsu Geihan Murai Naohiro kore o shoji – ? 1864 Izumo Katana vol. III – 80 page 160 Yushu-saku

Naganobu Koto Kojimachi ni oite, Uunshu-han Fujiwara Naganobu tsukuru, Iwata Shigeharu shoji / Ansei Yo-nen Hachi-gatsu Kichijitsu, Senju ni oite Ryoguruma kore o Saidan August 1857 Katana vol. II – 85 page 166 Yushu-saku

Naganobu Unshu Matsue ju Takahashi Rihei Fujiwara Naganobu tsukuru / Ansei Roku Tsuchinoto Hitsuji doshi Shogatsu Hi, Kofu Moto Sannoroku ni oite / (on the mune) Kihokan Yama Yoshitoshi kun no motome ni ozu January 1859 Katana vol. II – 86 page 168 Yushu-saku

Nagasone Nagasone Okimasa / (kinzoganmei) Enpo san-nen juni-gatsu yoka, futatsu do saidan, Yamano Kanjuro Hisahide (kao) Nagasone Okimasa / about Enpo 1675 Musashi Wakizashi vol. III – 75 page 150 Yushu-saku

Nagatsugu Bitchu no Kuni ju Nagatsugu saku / Showa Gan-nen Hachi-gatsu Hi August 1312 Wakizashi vol. II – 41 page 82 Yushu-saku

Nagatsuna Sesshu no ju Fujiwara Nagatsune about Kanbun 1665 Katana vol. I – 72 page 122 Yushu-saku

Nagayoshi Heianjo Nagayoshi saku / Entoku yo-nen juichi-gatsu hi November 1492 Yamashiro Katana vol. III – 3 page 6 Yushu-saku

Nagayoshi Heianjo Nagayoshi about Bunki 1500 Yamashiro Tanto vol. III – 4 page 8 Yushu-saku

Nagayuki Matsuyama Fujiwara Nagayuki saku / Bunkyu san-nen juichi-gatsu hi November 1863 Iyo Katana vol. III – 98 page 196 Yushu-saku

Nagayuki Nagayuki Settsu no Kuni Osaka ni oite Chigusa-tetsu o motte koreo tsukuru / Jokyo San-nen Ni-gatsu Hi, Ni no do totan koe heichi ni itaru, Kirite Futamata Magosuke February 1686 Wakizashi vol. I – 74 page 126 Yushu-saku

Naokatsu Jiro Taro Fuji Naokatsu / Tenpo Hachi-nen Aki Hachi-gatsu August 1837 Katana vol. II – 77 page 150 Yushu-saku

Naokatsu Shoji Jirotaro Naokatsu / Kaei go-nen ni-gatsu, Echigo no Kuni Mizuhara ni oite kore o tsukuru February 1852 Musashi Nagamaki vol. III – 77 page 154 Yushu-saku

Naokatsu Shoji Yamon Naokatsu / Ganji gan kinoe-ne hachi-gatsu hi August 1864 Katana vol. I – 91 page 158 Yushu-saku

Naokiyo Choshu ju Nio Naokiyo kore o tsukuru / Genji Gan-nen San-gatsu Hi March 1864 Katana vol. II – 105 page 206 Yushu-saku

Naotane Dewa no Kuni Junin Taikei Shoji Naotane (Kao) Bunka Juni-nen Chushun mid-spring 1815 Katana vol. II – 76 page 148 Yushu-saku

Naotane Dewa no Kuni no junin Taikei Shoji Naotane (kakihan) “Nomo yamamo terasanu tsuki wa nakeredomo Umi niya fukaku kage yadoru ran” (a 31 syllable poem) about Bunsei 1825 Katana vol. I – 89 page 154 Yushu-saku

Naotane Dewa no Kuni Taikei shoji Naotane (kakihan) / Bunka jugo-nen chushun mid. Spring 1818, Kubodera Naonori shoji Katana vol. I – 88 page 152 Yushu-saku

Naotane Dewa Yamagata no shi Shoji Naotane (kakihan), Edo ni oite koreo tsukuru / Bunsei jusan-nen chushun, Massei no ken shison no takara mid-spring 1830 treasure of the descendants vol. I – 90 page 156 Yushu-saku

Nobuhide Chikuzen no Kami Nobuhide / Keio gan-nen hachi-gatsu hi August 1865 Musashi Katana vol. III – 87 page 174 Yushu-saku

Nobuhide Kurihara Kenji Nobuhide / Ansei go-nen shichi-gatsu hi July 1858 Musashi Katana vol. III – 85 page 170 Yushu-saku

Nobuhide Taira Nobuhide (Kao) / Bunkyu san-nen ni-gatsu hi February 1863 Musashi Katana vol. III – 86 page 172 Yushu-saku

Nobukatsu Enju Nobukatsu saku / Tenpo Jugo-nen Ni-gatsu Hi February 1844 Tanto vol. II – 116 page 228 Yushu-saku

Nobukazu Tanba no Kuni Ayabe no ju Kato Unju Nobukazu saku / Ansei san-nen roku-gatsu hi, Kido Arihide no motome ni ojite (Upon the request of Kido Arihide, this blade was made in June 1856) Naginata vol. I – 120 page 216 Yushu-saku

Nobukuni Nobukuni / Koo gan-nen hachi-gatsu hi August 1389 Yamashiro Tanto vol. III – 2 page 4 Yushu-saku

Nobukuni Nobukuni / Oei kyu-nen ni-gatsu Hi February 1402 Tanto vol. I – 1 page 2 Yushu-saku

Nobutaka Hoki no kami Fujiwara Nobutaka / Kanbun Ni-nen Tora Juni-gatsu Kichijitsu December 1662 Wakizashi vol. II – 68 page 134 Yushu-saku

Nobutaka Shimizu Jinnoshin Nobutaka / Kansei ku-nen ni-gatsu hi, Oni no hocho utsusu, Masakatsu kore o konomu February 1797 Wakizashi vol. I – 79 page 134 Yushu-saku

Nobutsune Nobutsune about Kan-ei 1630 Owari Katana vol. III – 73 page 146 Yushu-saku

Norichika Suifu Hachiman ju Ichige Norichika (Tokurin) tsutsushinde kore o kitau / Kanji Bunka Ju no san nen Ne Hachi-gatsu Kichijitsu August 1816 Wakizashi vol. II – 93 page 182 Yushu-saku

Norimitsu Bishu Osafune Norimitsu / Kansho shichi-nen Ni-gatsu Hi February 1466 Wakizashi vol. I – 38 page 60 Yushu-saku

Norimitsu Bishu Osafune Norimitsu / Onin gan-nen Hachi-gatsu Hi August 1467 Katana vol. I – 39 page 62 Yushu-saku

Norimitsu Sukehashi Hachiro Munemitsu no tame, Osafune Jirouemonnojo Fujiwara Norimitsu / Bunmei jugo-nen hachi-gatsu Kichijitsu, ? meshimono August 1483 Bizen Moroha vol. III – 37 page 74 Yushu-saku

Norimitsu Tsutsui Etchu no kami Fujiwara TeruKuni Nyudo Norimitsu (Kiju) / Kyoho Juichi Hinoe Uma doshi Hachi-gatsu Kichijitsu, Kawachi no Kuni ni oite kore o tsukuru August 1726 Katana vol. II – 67 page 132 Yushu-saku

Norishige Norishige about Gen-o 1320 Tanto vol. I – 24 page 32 Yushu-saku

Okimasa Nagasone Okimasa about Enpo 1675 Katana vol. II – 73 page 144 Yushu-saku

Okimasa Okimasa saku / Showa sanju-nen juni-gatsu Kichijitsu a lucky day in December 1955 Katana vol. I – 150 page 276 Yushu-saku

Rekko (Aoi-kuzushi mon) (Rekko saku) about Ansei 1855 Katana vol. II – 94 page 184 Yushu-saku

Ryokai Ryokai about Shoo 1290 Tanto vol. II – 3 page 6 Yushu-saku

Sadahide Bungo no Kuni So Sadahide about Kao 1170 Bungo Tachi vol. III – 48 page 96 Yushu-saku

Sadakazu Gassan Minamoto Sadakatsu kintan (koku-in) / Keio ni hinoetora no toshi san-gatsu hi, Seisei no eki taihanchu Sakabe Masanaga kun no motome ni ozu March 1866 Settsu Wakizashi vol. III – 70 page 140 Yushu-saku

Sadakazu Osaka ju Gassan Sadakazu kore o seitansu / Meiji sanjuyon-nen hachi-gatsu hi August 1901 Katana vol. I – 147 page 270 Yushu-saku

Sadakazu Teishitsu Gigeiin Gassan Sadakazu nanajuyon-sai hori dosaku / Meiji yonjuni-nen shoshun 1909 Settsu Katana vol. III – 71 page 142 Yushu-saku

Sadakuni Tajima no kami Hojoji Tachibana SadaKuni about Kanbun 1665 Katana vol. II – 75 page 146 Yushu-saku

Sadayasu Bishu Osafune Sadayasu about Eitoku 1382 Tachi vol. II – 27 page 54 Yushu-saku

Sanehiro Sanehiro about Eisho 1510 Tanto vol. I – 46 page 72 Yushu-saku

Sanemitsu Bishu Osafune Sanemitsu / Oei Juni-nen Hachi gatsu Hi August 1405 Tachi vol. II – 29 page 58 Yushu-saku

Saneo Saneo about Ansei 1855 Wakizashi vol. I – 105 page 186 Yushu-saku

Saneyuki Fujiwara Saneyuki, Bungo Shu Takada Minamoto no Chikasato / Bun-an Go-nen Roku-gatsu Hi June 6th 1448 Katana vol. I – 49 page 76 Yushu-saku

Senjuin mumei – attributed to Senjuin Kamakura about 1200 Yamato Ken vol. III – 5 page 10 Yushu-saku

Senjuin mumei about Genko 1325 Ken vol. II – 4 page 8 Yushu-saku

Shigekatsu Shigekatsu about Tenmon 1540 Katana vol. II – 16 page 32 Yushu-saku

Shigekuni Heianjo ni oite Gugawara no Ason Shigekuni Danjo Chosan Taira no Ason Takechika kei no tame / Meiji san-nen juni-gatsu hachi-nichi August 8th 1890 Tanto vol. I – 101 page 178 Yushu-saku

Shigemasa Shigemasa (Hansho) about Genna 1620 Tanto vol. I – 82 page 140 Yushu-saku

Shigesue ? (Bi) ? (shu) ??? (ju) Shigesue / ? (O) ?? nen go-gatsu hi – May about Oei 1395 Bizen Tachi vol. III – 33 page 66 Yushu-saku

Shigetsune Shigetsune about Kencho 1250 Tachi vol. II – 18 page 36 Yushu-saku

Shimosaka Bushu Edo ni oite Echizen Shimosaka about 1625 Katana vol. I – 114 page 204 Yushu-saku

Shinkai Inoue Shinkai / (Chrysanthemum Crest) Enpo Ni Ni (4) nen Hachi-gatsu Hi Futatsu-do August 1676, cutting through two bodies Wakizashi vol. I – 69 page 116 Yushu-saku

Shizu mumei about Oan 1370 Tanto vol. II – 10 page 20 Yushu-saku

Sukehiro Tsuda Echizen no Kami Sukehiro / Enpo roku-nen ni-gatsu hi February 1678 Settsu Wakizashi vol. III – 63 page 126 Yushu-saku

Sukehiro Tsuda Echizen no Kami Sukehiro / Enpo Shichi-nen Hachi-gatsu Hi August 1679 Wakizashi vol. I – 64 page 106 Yushu-saku

Sukehiro Tsuda Echizen no kami Sukehiro / Enpo Yo-nen Hachi-gatsu Hi August 1676 Wakizashi vol. II – 56 page 110 Yushu-saku

Sukehiro Tsuda Echizen no Kami Sukehiro / Kanbun Juni-nen Hachi-gatsu Hi August 1672 Wakizashi vol. I – 63 page 104 Yushu-saku

Sukemasa Mito ju Naoe Sukemasa / Bunka Ju-nen Hachi-gatsu Hi August 1813 Katana vol. II – 92 page 180 Yushu-saku

Sukemitsu – Yoshioka Ichimonji mumei about Genkyo 1325 Katana vol. II – 21 page 42 Yushu-saku

Sukemune Sukemune about Tenmon 1540 Tanto vol. I – 9 page 12 Yushu-saku

Sukemune Sunshu no ju Sukemune saku about Tensho – 1580 Wakizashi vol. I – 10 page 14 Yushu-saku

Sukenao Omino Kami Takagi no ju Sukenao about Tenna 1682 Katana vol. I – 65 page 108 Yushu-saku

Sukenao Tsuda Omi no kami Sukenao / Genroku Go-nen Ni-gatsu Hi February 1692 Katana vol. II – 57 page 112 Yushu-saku

Sukenori Koyo Ittokusai Fujiwara Sukenori Shinmu Hima kore o tsukuru / Genji Gan Kinoe Ne doshi Juichi-gatsu kichi tatsu November 1864 Katana vol. II – 69 page 136 Yushu-saku

Sukesada Bizen no Kuni ju Genbei no jo Sukesada / Tensho Ni-nen Ni-gatsu Hi February 1574 Tanto vol. II – 35 page 70 Yushu-saku

Sukesada Bizen no Kuni ju Osafune Hikozaemon no jo Sukesada saku, Do Yosozaemon no jo Sukesada saku / Tenmon Roku-nen Ni-gatsu Kichijitsu August 1537 vol. I – 42 page 66 Yushu-saku

Sukesada Bizen no Kuni ju Osafune Hikozaemon no jo Sukesada kore o tsukuru (Kuji-in) / Tenbun Juroku-nen Hachi gatsu Jugo-nichi August 1547 Katana vol. II – 34 page 68 Yushu-saku

Sukesada Bizen no Kuni ju Osafune no jo Sukesada saku / Tensho Yo-nen Ni-gatsu Kichijitsu February 1576 Moroha vol. II – 36 page 72 Yushu-saku

Sukesada Bizen no Kuni ju Osafune Sukesada / Eisho Juichi-nen Hachi-gatsu Hi August 1514 Katana vol. II – 33 page 66 Yushu-saku

Sukesada Bizen no Kuni ju Osafune Yosozaemon no jo Sukesada saku / Eisho Jushichi-nen Hachi-gatsu Kichijitsu August 1520 Moroha vol. I – 40 page 64 Yushu-saku

Sukesada Bizen no Kuni ju Osafune Yosozaemon no jo Sukesada / Kyoroku Ni-nen Hachi-gatsu Kichijitsu August 1529 Tanto vol. I – 41 page 64 Yushu-saku

Sukesada Bizen no Kuni ju Sukesada saku / Tensho juku-nen hachi-gatsu kichijitsu August 1591 Bizen Moroha vol. III – 40 page 80 Yushu-saku

Sukesada Bizen no Kuni ju Osafune Sukesada / Eisho juyo-nen ni-gatsu hi February 1517 Bizen Katana vol. III – 39 page 78 Yushu-saku

Sukesada Yokoyama Kozuke Daijo Fujiwara no Sukesada / Bishu Osafune no junin. Tenna san-nen hachi-gatsu Kichijitsu (a lucky day in August 1683) Katana vol. I – 121 page 218 Yushu-saku

Suketaka Ozaki Nagato no kami Fujiwara Suketaka / Kyowa Ni-nen Ni-gatsu Hi February 1802 Katana vol. II – 64 page 126 Yushu-saku

Sukeyoshi Sukeyoshi (kinzoganmei) Hon’a (kao) about Ryakuo 1340 Bizen Katana vol. III – 24 page 48 Yushu-saku

Tadachika Chikugo no Kuni Yanagawa no ju Shimosaka Tadachika about Kanbun 1665 Naginata vol. I – 128 page 232 Yushu-saku

Tadahiro Hizen no Kuni junin Tosa no Kami Fujiwara Tadayoshi saku about Kan-ei 1625 Hizen Naginata vol. III – 113 page 226 Yushu-saku

Tadahiro Fujiwara Tadahiro / Yoshihiro saku about Kanbun 1670 Hizen Katana vol. III – 111 page 222 Yushu-saku

Tadahiro Hizen no Kuni ju Fujiwara Tadahiro / kirimono Fujiwara Yoshinaga about Kan-ei 1630 Hizen Wakizashi vol. III – 107 page 214 Yushu-saku

Tadahiro Hizen no Kuni ju Fujiwara Tadahiro about Kan-ei 1635 Katana vol. II – 109 page 214 Yushu-saku

Tadahiro Hizen no Kuni ju Fujiwara Tadahiro about Kan-ei 1635 Katana vol. II – 110 page 216 Yushu-saku

Tadahiro Hizen no Kuni ju Musashi Daijo Fujiwara Tadahiro / Kan-ei ni-nen ni-gatsu hi February 1625 Hizen Katana vol. III – 105 page 210 Yushu-saku

Tadahiro Hizen no Kuni ju Musashi Daijo Fujiwara Tadahiro / Kan-ei roku-nen hachi-gatsu kichijitsu June 1629 Hizen Katana vol. III – 106 page 212 Yushu-saku

Tadahiro Hizen no Kuni ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro about Manji 1660 Hizen Katana vol. III – 110 page 220 Yushu-saku

Tadahiro Hizen no Kuni no ju Fujiwara no Tadahiro / Kan-ei jugo-nen hachi-gatsu Kichijitsu a lucky day in August 1638 Katana vol. I – 132 page 240 Yushu-saku

Tadahiro Hizen no Kuni Omi Daijo Fujiwara Tadahiro about Shoho 1645 Hizen Katana vol. III – 109 page 218 Yushu-saku

Tadahiro Hizen no Kuni Saga junin Shinzaemonnojo Tadahiro saku / miken ni ken o kakurumo ego nashi, shingen sotetsu koji about Kan-ei 1635 Hizen Wakizashi vol. III – 108 page 216 Yushu-saku

Tadakiyo Hishu Saga ju Tadakiyo saku about Kan-ei 1630 Hizen Wakizashi vol. III – 117 page 234 Yushu-saku

Tadamitsu Bishu Osafune Tadamitsu / Meio ni-nen ni-gatsu hi February 1493 Bizen Wakizashi vol. III – 38 page 76 Yushu-saku

Tadamitsu Tadamitsu / Eisho Gan-nen Hachi-gatsu Hi Taira Hyoe no jo August 1504 Wakizashi vol. II – 30 page 60 Yushu-saku

Tadamune Hizen on Kuni Sagami Daijo Fujiwara no Tadamune saku / Kabuto wari / Genroku ju hinoto ushi nen hachi-gatsu Kichijitsu a lucky day in August 1697 Katana vol. I – 136 page 248 Yushu-saku

Tadatsuna Awataguchi Omi no Kami Tadatsuna / Joo ni-nen hachi-gatsu kichijitsu , Seppu ni oite namban-tetsu o motte tsukuru August 1653 Settsu Wakizashi vol. III – 68 page 136 Yushu-saku

Tadatsuna Awataguchi Omi no kami Tadatsuna about Tenna 1682 Katana vol. II – 61 page 120 Yushu-saku

Tadatsuna Awataguchi Omi no kami Tadatsuna, Do Masanoshin Munetsuna about Genroku 1700 Wakizashi vol. II – 62 page 122 Yushu-saku

Tadatsuna Ikkanshi Awataguchi Tadatsuna about Genroku 1700 Settsu Wakizashi vol. III – 69 page 138 Yushu-saku

Tadatsuna Ikkanshi Tadatsuna hori dosaku / Genroku Ju-nen Ni-gatsu Hi February 1697 Wakizashi vol. I – 71 page 120 Yushu-saku

Tadayoshi Hizen no Kuni Mutsu no Kami Tadahiro about Kanbun 1670 Hizen Wakizashi vol. III – 112 page 224 Yushu-saku

Tadayoshi Hizen no Kuni ju Mutsu no Kami Tadayoshi about Kanbun 1665 Katana vol. I – 133 page 242 Yushu-saku

Tadayoshi Hizen no Kuni junin Tadayoshi saku / Keicho niju-nen hachi-gatsu kichijitsu August 1615 Hizen Wakizashi vol. III – 103 page 206 Yushu-saku

Tadayoshi Hizen no Kuni junin Tadayoshi saku about Genna 1620 Hizen Naginata vol. III – 104 page 208 Yushu-saku

Tadayoshi Hizen no Kuni Tadayoshi / Keicho roku-nen hachi-gatsu Kichijitsu a lucky day in August 1601 Katana vol. I – 130 page 236 Yushu-saku

Tadayoshi Hizen no Kuni Tadayoshi about Keicho 1605 Katana vol. I – 131 page 238 Yushu-saku

Tadayoshi Hizen no Kuni Tadayoshi about Keicho 1610 Hizen Tanto vol. III – 101 page 202 Yushu-saku

Tadayoshi Hizen no Kuni Tadayoshi about Keicho 1615 Hizen Katana vol. III – 102 page 204 Yushu-saku

Tamahide Soryushi Tamahide / Kaei shichi kinoe tora san-gatsu hi March 1854 Katana vol. I – 112 page 200 Yushu-saku

Tameto Ichi Tameto about Bunpo 1317 Moroha vol. I – 27 page 38 Yushu-saku

Teruhiro Harima no Kami Teruhiro about late Keicho 1610 Aki Wakizashi vol. III – 96 page 192 Yushu-saku

Terukane Sakakura Gonnoshin Terukane / Enpo Kyu-nen Ni-gatsu Hi February 1681 Wakizashi vol. II – 58 page 114 Yushu-saku

Terukane Sakakura Gonnoshin Terukane / Tenna ni-nen ni-gatsu hi February 1682 Settsu Katana vol. III – 67 page 134 Yushu-saku

Terukane Sakakura Gonnoshin Terukane about Tenna 1682 Katana vol. II – 59 page 116 Yushu-saku

Terushige Bushu Shitahara ju Yamamoto Genjiro Terushige / Bunroku ni-nen hachi-gatsu Hi Koshu ju Yazu Yoshitsugu Kore o utasu (August 1593) Katana vol. II – 9 page 18 Yushu-saku

Teruyoshi Toto ni oite Fujieda Teruyoshi tsukuru / Ansei ni-nen u hachi-gatsu hi Nichi getsu maru chokyu August 1855 Tanto vol. I – 100 page 176 Yushu-saku

Tomomitsu Tomomitsu (kinzogan mei) Kanzan (Kao) about Joji 1365 Katana vol. II – 24 page 48 Yushu-saku

Tomonaga Yamato no Kuni Soegami-gori ju Tomonaga / Bunna ni-nen hachi-gatsu hi August 1353 Yamato Tanto vol. III – 7 page 14 Yushu-saku

Tomoshige Tomoshige about Meitoku 1390 Kaga Tachi vol. III – 21 page 42 Yushu-saku

Tomoshige Fujishima Tomoshige about Kanbun 1665 Katana vol. I – 118 page 212 Yushu-saku

Tomotaka Tomotaka (Choson) Tempo Hachi-nen Juichi-gatsu Hi November 1837 Katana vol. I – 61 page 100 Yushu-saku

Toshihide Kofu Hamabe ni oite Minryushi Toshihide kore o tsukuru / Ansei Yo-nen Ni-gatsu Hi February 1857 Katana vol. II – 101 page 198 Yushu-saku

Toshinaga Mutsu no Kami Fujiwara no Toshinaga (kinzogan) Futatsu do dansetsu Yamada Asaemon Masashige kakihan, Sendai joshu Urin Tsunamune saku, Hyoso-tetsu (kizogan) Ippon kasa about Enpo 1675 Katana vol. I – 84 page 144 Yushu-saku

Tsuguhiro Echizen no Kuni Shimosaka Tsuguhiro Enpo about 1675 Katana vol. I – 116 page 208 Yushu-saku

Tsugusada Echizen no ju Yasutsugu. Tsugusada. Bushu Edo ni oite kore o tsukuru about Tenna 1682 Katana vol. I – 117 page 210 Yushu-saku

Tsunahiro Soshu no ju Tsunahiro about Kan-ei 1635 Katana vol. I – 81 page 138 Yushu-saku

Tsunahiro Soshu no ju Tsunahiro about Tenmon – 1540 Katana vol. I – 13 page 18 Yushu-saku

Tsunatoshi Kofu ni oite Chojusai Tsunatoshi / Ansei ni-nen ni-gatsu kichijitsu February 1855 Musashi Katana vol. III – 79 page 158 Yushu-saku

Tsunatoshi Kofu ni oite Chojusai Tsunatoshi / Ansei roku-nen hachi-gatsu Kichijitsu Chounsai Koretoshi a lucky day in August 1856 Katana vol. I – 93 page 162 Yushu-saku

Tsunayoshi Tsunayoshi about Eiroku – 1565 Tanto vol. I – 14 page 18 Yushu-saku

Tsunemitsu Tsushima Nyudo Tachibana Tsunemitsu about Shoo 1654 Katana vol. II – 72 page 142 Yushu-saku

Ujifusa Hida no Kami Fujiwara on Ujifusa about Kan-ei 1635 Katana vol. I – 77 page 130 Yushu-saku

Ujisada Sakongon Shosho Fujiwara Ujisada / Tensho Go-nen Kugatsu Kichijitsu September 1577 Tanto vol. II – 15 page 30 Yushu-saku

Unsho o-suriage mumei attribution to Ukai Unsho about Kagen 1300 Bizen Katana vol. III – 29 page 58 Yushu-saku

Yasuharu Soshu no ju Yasuharu saku / Eio gan-nen juni-gatsu Hi – December about mid 15th century Wakizashi vol. I – 16 page 22 Yushu-saku

Yasuhiro Bitchu no kami Tachibana Yasuhiro (Kiku Mon) about Kanbun 1665 Wakizashi vol. II – 63 page 124 Yushu-saku

Yasuhiro Bittyu no Kami Yasuhiro / (Chrysanthemum Crest) Seffu Joka Ni oite koreo tsukuru about Kanbun 1665 Wakizashi vol. I – 73 page 124 Yushu-saku

Yasumitsu Bishu Osafune Yasumitsu / Eikyo juichi-nen hachi-gatsu hi August 1439 Bizen Wakizashi vol. III – 35 page 70 Yushu-saku

Yasumitsu Bishu Osafune Yasumitsu / Oei Nijugo-nen Ju-gatsu Hi October 1418 Wakizashi vol. I – 36 page 56 Yushu-saku

Yasumitsu Bishu Osafune Yasumitsu / Oei Nijuroku-nen San-gatsu Hi March 1419 Tachi vol. I – 37 page 58 Yushu-saku

Yasusada Yamato no kami Yasusada about Shoo 1654 Wakizashi vol. II – 71 page 140 Yushu-saku

Yasutomo Okamoto Kiue Yasutomo / Kyowa Gan-nen Ni-gatsu Hi, Setsuyo ni oite tsukuru February 1801 Wakizashi vol. II – 65 page 128 Yushu-saku

Yasutsugu (Aoi Crest) Echizen no Kuni Yasutsugu about Kanbun 1665 Wakizashi vol. I – 115 page 206 Yushu-saku

Yasutsugu Echizen no ju Yasutsugu. Tsugusada. Bushu Edo ni oite kore o tsukuru about Tenna 1682 Katana vol. I – 117 page 210 Yushu-saku

Yasuyo (Aoi mon) Shumennokami Ippei Yasuyo / Kyoho Jusan-nen Sasshu Kiire-goori ni oite kore o tsukuru 1728 Wakizashi vol. II – 119 page 234 Yushu-saku

Yasuyoshi Yasuyoshi about Meitoku 1392 Tanto vol. I – 47 page 72 Yushu-saku

Yasuyoshi Yasuyoshi about Shohei 1350 Chikuzen Tanto vol. III – 45 page 90 Yushu-saku

Yasuyoshi Naminohira Yasuyoshi / Bunsei Gan-nen Tora Hachi-gatsu Hi August 1818 Katana vol. II – 120 page 236 Yushu-saku

Yasuyoshi Yasuyoshi about Eiroku 1380 Chikuzen Tanto vol. III – 46 page 92 Yushu-saku

Yoshifusa Hizen no Kuni Saga no ju Minamoto no Yoshifusa about Kan-ei 1630 Katana vol. I – 134 page 244 Yushu-saku

Yoshihiro Fujiwara Tadahiro / Yoshihiro saku about Kanbun 1670 Hizen Katana vol. III – 111 page 222 Yushu-saku

Yoshikage Yoshikage, Osafune Jowa Go (Orikaeshi-mei) Katana vol. II – 25 page 50 Yushu-saku

Yoshikane Chiku-shu no ju Minamoto no NobuKuni Yoshikane Kanbun about 1670 Katana vol. I – 127 page 230 Yushu-saku

Yoshikane Yoshikane saku (orikaeshi mei – folded over signature) about Kencho 1250 Bizen Tachi vol. III – 23 page 46 Yushu-saku

Yoshikuni Sanjo Horikawa no ju Yoshikuni about Kan-ei 1635 Wakizashi vol. I – 56 page 90 Yushu-saku

Yoshimichi (Chrysanthemum Crest) Tanba no Kami Yoshimichi / Enpo Ni-nen Hachi-gatsu Kichijitsu a lucky day in August 1674 Katana vol. I – 59 page 96 Yushu-saku

Yoshimichi Mikawa no Kuni Ryu-jo no shin Isoya Yoshimichi hori-dosaku / Kaei roku-nen hachi-gatsu hi, Toto ni oite kore o kitau August 1853 Katana vol. I – 80 page 136 Yushu-saku

Yoshimichi Tanba no Kami Yoshimichi / Kan-ei Niju-nen Chushu Hi mid-Autumn 1643 Wakizashi vol. I – 58 page 94 Yushu-saku

Yoshimichi Tanba no Kami Yoshimichi / Yamato no Kami Yoshimichi a joint work later 17th. Century Katana vol. I – 70 page 118 Yushu-saku

Yoshimichi Tanba no Kami Yoshimichi about Genna 1620 Yamashiro Wakizashi vol. III – 59 page 118 Yushu-saku

Yoshimichi Tanba no Kami Yoshimichi about Genna 1620 Yamashiro Katana vol. III – 58 page 116 Yushu-saku

Yoshimitsu Bishu Osafune Yoshimitsu / Enbun ?-nen Akiten jitsu about 1350 Tanto vol. I – 32 page 48 Yushu-saku

Yoshimitsu Yoshimitsu Einin about 1284 tanto vol

Yoshimitsu about Einin 1295 Tanto vol. II – 1 page 2 Yushu-saku

Yoshisada Hizen no Kuni Junin Yoshisada about Keian 1650 Katana vol. II – 111 page 218 Yushu-saku

Yoshishige Yoshishige saku about Tenmon – 1540 Katana vol. I – 15 page 20 Yushu-saku

Yoshisuke Yoshisuke about Tenbun 1550 Suruga Tanto vol. III – 11 page 22 Yushu-saku

Yoshisuke Yoshisuke / Soshu no ju Tsunaie saku about Tenmon 1540 Katana vol. I – 8 page 10 Yushu-saku

Yoshisuke Yoshisuke saku about Eisho – 1510 Tanto vol. I – 7 page 10 Yushu-saku

Yoshisuke Yoshisuke saku about Eisho 1520 Suruga Tanto vol. III – 10 page 20 Yushu-saku

Yoshitaka Yoshitaka about Tenmon 1545 Tanto vol. II – 43 page 86 Yushu-saku

Yoshitaka Bishu Okayama ju Henmi Chikukansai Yoshitaka (Kokuin) / Horimono Dosaku, Meiji San-nen Ni-gatsu Kichijitsu February 1870 Tanto vol. II – 102 page 200 Yushu-saku

Yoshitaka Bishu Okayama no ju Chikukansai Yoshitaka / Nijugo sai horimono dosaku about 1865 Wakizashi vol. I – 122 page 220 Yushu-saku

Yoshitake Izumo Daijo Fujiwara no Yoshitaka about Tenna 1682 Katana vol. I – 85 page 146 Yushu-saku

Yoshitsugu Higo no Kami Tachibana no Yoshitsugu / Enpo roku-nen roku-gatsu ju June 10th 1678 Futatsu-do setsudan. Yamano Kanjuro Hisahide kakihan Katana vol. I – 141 page 258 Yushu-saku

Yoshitsugu Higo no Kami Tachibana no Yoshitsugu saku / Enpo go-nen uruu juni-gatsu nijusan hi, Tai Tai Ochiru Kire-a ji jojo. Aida Danshiro te nite December 23rd 1677 Katana vol. I – 140 page 256 Yushu-saku

Yuhide Toto ni oite Sa Yukihide kore o tsukuru / Keio gan-nen aki hachi-gatsu Kichijitsu a lucky day in August 1865 Katana vol. I – 98 page 172 Yushu-saku

Yukihide Bizen no Kuni ju Osafune Jirobeinojo Harumitsu, Uyama Yashiro Yukihide no tame tsukuru / Daiei shichi-nen hachi-gatsu kichijitsu August 1527 Bizen Katana vol. III – 41 page 82 Yushu-saku

Yukihide Doshu ju Sa no Yukihide / Ganji gan-nen aki hachi-gatsu kichijitsu, mochitetsu o motte kore o tsukuru / Tobu ni oite August 1864 Tosa Katana vol. III – 97 page 194 Yushu-saku

Yukihide Higashi Tomi ga oka Hachimangu kita ni oite Sa Yukihide koreo tsukuru / Keio san-nen hachi-gatsu Kichijitsu a lucky day in August 1867 Katana vol. I – 99 page 174 Yushu-saku

Yukihide Sa Yukihide about Keio 1865 Tanto vol. II – 106 page 208 Yushu-saku

Yukihiro Hizen no Kuni Dewa no kami Fujiwara Yukihiro, Oranda-gitae o motte kore o tsukuru about Genroku 1695 Naginata vol. II – 113 page 222 Yushu-saku

Yukihiro Ichi Hizen no Kuni Dewa no Kami Yukihiro about Kanbun 1670 Hizen Katana vol. III – 115 page 230 Yushu-saku

Yukihiro Ichi Hizen no Kuni Dewa no Kami Fujiwara Yukihiro / Genroku juroke-nen hachi-gatsu kichikitsu August 1703 Hizen Katana vol. III – 116 page 232 Yushu-saku

Yukinaga Hoshu Takada ju Fujiwara Yukinaga about Kanbun 1670 Bungo Katana vol. III – 100 page 200 Yushu-saku