• Soshu Hirotsugu
  • Soshu Hirotsugu
  • Soshu Hirotsugu

Mei: Hirotsugu)
Jidai: Late Muromachi
Habaki: 1-piece silver foil
Nagasa: 20.2cm
Moto-haba: 2.2cm
Kasane: 6mm
Sugata: katakiriba tanto
Jitetsu: Ko-itame
Hamon: Suguha with ko-ashi
Nakago: Suriage
Mekugi: 1
Boshi: Suguha
Kanteisho: none

Tsuba: Shakudo
Saya: Black lacquer with abalone
Menuki: Gold wash dragons
Fuchigashira: Iron