Nagasa: 33.9cm
Moto-haba: 32mm
Saki-haba: 26mm
Kasane: 5mm
Mekugi-ana: 1
Era: Koto – Oei (early Muromachi)
Tsukuri-komi: Hirazukuri tanto
Jitetsu: Ko-itame
Hamon: Sugu midare
Nakago: Ubu
Description: Pending

PSX_20190121_071134

PSX_20190121_071205

PSX_20190121_071414

PSX_20190121_071432

PSX_20190121_071455

PSX_20190121_071528

PSX_20190121_071602

PSX_20190121_071631

PSX_20190121_071648

PSX_20190121_071715

PSX_20190121_071801

PSX_20190121_071844

PSX_20190121_071920

PSX_20190121_072223

PSX_20190121_072258

PSX_20190121_072344

PSX_20190121_072807

PSX_20190121_072939

PSX_20190121_073107

PSX_20190121_073124

PSX_20190121_073206

PSX_20190121_073209