post-457-0-82767700-1451880564

Sakurai Masayuki Gendaito

Mei: Masayuki (stamp)
Jidai: Showa
Habaki: 1-piece gold wash
Nagasa: 67.7cm
Moto-haba: 3.0cm
Kasane: 5mm
Sugata: shinogi zukuri katana
Jitetsu: ko-itame
Hamon: Wild Gonome Midare
Nakago: ubu
Mekugi: 1
Boshi: ko-maru
Kanteisho: None

CLICK HERE TO PURCHASE

post-457-0-68141900-1451880492

post-457-0-88560000-1451880479

post-457-0-88638300-1451880518

post-457-0-92139600-1451908143

post-457-0-43429700-1451908132

post-457-0-61634500-1451908120