Nagasa: 38cm
Moto-haba: 29cm
Saki-haba: 26cm
Mekugi-ana: 3
Kasane: 5cm
Era: Koto – Oei jidai (early Muromachi circa 1394)
Tsukuri-komi: Shobu-zukuri wakizashi
Jitetsu: Ko-itame
Hamon: Gonome midare
Nakago: O-suriage

PSX_20190121_081459

PSX_20190121_081612

PSX_20190121_081710

PSX_20190121_082042

PSX_20190121_090126

PSX_20190121_090151

PSX_20190121_090235

PSX_20190121_090322

PSX_20190121_090358

PSX_20190121_090512

PSX_20190121_090526

PSX_20190121_090637

PSX_20190121_090654

PSX_20190121_090728

PSX_20190121_090806

PSX_20190121_091003

PSX_20190121_091041

PSX_20190121_091114

PSX_20190121_091204

PSX_20190121_091231

PSX_20190121_085312

PSX_20190121_085344

PSX_20190121_085801

PSX_20190121_085840