Nagasa 39.6cm
Moto-haba 25mm
Saki-haba 20mm
Kasane 4.5mm
Mekugi-ana: 1
Era: Nambokucho
Tsukuri-komi: Hira-zukuri tanto
Jitetsu: Ko-itame
Hamon: Sugu ko-midare
Nakago: Ubu

PSX_20190121_062428

PSX_20190121_062320

PSX_20190121_062247

PSX_20190121_062057

PSX_20190121_061655

PSX_20190121_062152

PSX_20190121_061828

PSX_20190121_061743

PSX_20190121_061501

PSX_20190121_061405

PSX_20190121_061321

PSX_20190121_061253

PSX_20190121_061204

PSX_20190121_061119

PSX_20190121_061049

PSX_20190121_062531

PSX_20190121_062610

PSX_20190121_062654