• kikuchi
  • kikuchi
  • kikuchi
  • kikuchi
  • kikuchi"
  • kikuchi"

Mei: Mumei
Jidai: Nambokucho (c. 1360)
Habaki: 2-piece gold and silver foil
Nagasa: 22.2cm
Moto-haba: 2.2cm
Kasane: 9mm
Sugata: kikuchi yari
Jitetsu: Itame mixed with a flowing masame with copious chikei, ji-nie, nie utsuri, nado
Hamon: Midare
Nakago: O-suriage mumei
Mekugi: 1
Boshi: Midareba with kaen
Kanteisho: None
Koshirae: Formal kuro nuri aikuchi koshirae