Nagasa: 73cm
Moto-haba: 29
Saki-haba: 21mm
Kasane: 7mm
Mekugi-ana: 2
Era: Koto – Late Muromachi
Tsukuri-komi: Shinogi-zukuri daito
Jitetsu: Itame
Hamon: togari-gonome

Price: $6,500 (plus shipping and PayPal)

PSX_20190121_094656

PSX_20190121_094750

PSX_20190121_094517

PSX_20190121_094600

PSX_20190121_094843

PSX_20190121_094923

PSX_20190121_094952

PSX_20190121_095039

PSX_20190121_095116

PSX_20190121_095214

PSX_20190121_095238

PSX_20190121_094504

PSX_20190121_095305

PSX_20190121_095341