KUNIYASU GENDAITO IN GUNTO KOSHIRAE

PSX_20160407_223003

Mei: Kuniyasu
Nengo: None
Jidai: Edo
Habaki: Wood
Nagasa: 68.3cm
Moto-haba: 3.1cm
Kasane: 6mm
Sugata: shinogi zukuri katana
Jitetsu: ko-itame
Hamon: Notare
Nakago: ubu
Mekugi: 1
Boshi: ko-maru
Kanteisho: None

This is a beautifully made and traditional gendaito by Kuniyasu. He was a rikugun jumei toshi smith and was of the mon of Yoshihara Kuniie and Kato Sadakuni. Kuniyasu won a nyusen award during the war-era Rikugun Gunto Gijutsushoureki Kai.

This sword has a very nice jigane and a notare hamon in ko-nie. It is an unusually long sword for a gendai at 68.3cm.

There is also a gunto koshirae in fantastic condition. This is a typical type 95 gunto koshirae with a leather covered saya.

PSX_20160407_223028

PSX_20160407_223101

PSX_20160407_223127

PSX_20160407_223152

PSX_20160407_223213

PSX_20160407_223250

PSX_20160407_223317

PSX_20160407_223436

PSX_20160407_223527

PSX_20160407_223616

PSX_20160407_223656

PSX_20160407_223742

PSX_20160407_223829