Kishimaru Mi Kawachi (no) Kami Yukihira saku
Actual sword pictured on p. 463 of Fujishiro.

Kishindayu mi Kawachi (no) Kami Minamoto Yukihira saku

PSX_20170722_111804

PSX_20170722_111833

PSX_20170722_081421

PSX_20170720_073942

PSX_20170718_151917

PSX_20170718_145222

PSX_20170718_145305

PSX_20170718_145403

PSX_20170718_145435

PSX_20170718_145505

PSX_20170718_145640

PSX_20170718_145750

PSX_20170718_145813

PSX_20170718_150011

PSX_20170718_150056

PSX_20170718_150129

PSX_20170718_150428

PSX_20170718_150450

PSX_20170718_150559

PSX_20170718_150622

PSX_20170718_150746

PSX_20170718_150839

PSX_20170718_150939

PSX_20170718_151731

PSX_20170718_151804