MINO KANEAKI GENDAITO IN GUNTO KOSHIRAE

PSX_20160408_085632

PSX_20160408_085133

Mei: Noshu Seki Ju Kuriyama Kaneaki Saku (TAN Stamp)
Nengo: None
Jidai: Showa
Habaki: 1-piece gold foil
Nagasa: 63cm
Moto-haba: 3.1cm
Kasane: 6mm
Sugata: shinogi zukuri katana
Jitetsu: ko-itame
Hamon: togari gonome
Nakago: ubu
Mekugi: 1
Boshi: ko-maru
Kanteisho: None

This is a fine gendaito by the Seki smith Kuriyama Kaneaki. It measures 63cm and has a hamon with profuse activity, having sunagashi running throughout. The hamon is a togari gonome. Kaneaki was a student of the famous Mino gendai smith Niwa Kanenobu. There is also a very nice gunto koshirae in excellent condition.

PSX_20160408_085216

PSX_20160408_085241

PSX_20160408_085301

PSX_20160408_085321

PSX_20160408_085452

PSX_20160408_085528

PSX_20160408_085606

PSX_20160408_085715

PSX_20160408_085937

PSX_20160408_090324

PSX_20160408_090429

PSX_20160408_090451

PSX_20160408_090523

PSX_20160408_090717

PSX_20160408_090736

PSX_20160408_090756

PSX_20160408_090815

PSX_20160408_090841

PSX_20160408_090902

PSX_20160408_090941