Nagasa 42cm
Moto-haba 27mm
Saki-haba 24mm
Kasane 5mm
Mekugi-ana: 1
Era: Oei (early Muromachi)
Tsukuri-komi: Naginatanaoshi-zukuri
Jitetsu: Ko-itame
Hamon: Midare
Nakago: Ubu
Description: Pending

PSX_20190121_100831

PSX_20190121_095955

PSX_20190121_100025

PSX_20190121_100040

PSX_20190121_100119

PSX_20190121_100209

PSX_20190121_100258

PSX_20190121_100352

PSX_20190121_100455

PSX_20190121_100605

PSX_20190121_095800

PSX_20190121_095843

PSX_20190121_095921

PSX_20190121_095716

PSX_20190121_100642