Mei:
Nengo: None
Jidai: Edo
Habaki: Wood
Nagasa: 66.5cm
Moto-haba: 3.3cm
Kasane: 7.5mm
Sugata: shinogi zukuri katana
Jitetsu: ko-itame
Hamon: Suguha
Nakago: ubu
Mekugi: 1
Boshi: ko-maru
Kanteisho: None

PSX_20160309_223645

PSX_20160309_223705

PSX_20160309_223747

PSX_20160309_223816

PSX_20160309_223842

PSX_20160309_224029

PSX_20160309_224038

PSX_20160309_224205

PSX_20160309_224238

PSX_20160309_224304

PSX_20160309_224426

PSX_20160309_224508

PSX_20160309_224541